Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan de hieronder beschreven doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Via de website van Stichting Thuisbasis de Klaproos worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. Stichting Thuisbasis de Klaproos is verwerkingsverantwoordelijk en acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Wij maken geen gebruik van commerciële cookies op onze website.

Contactformulier/Deelnameformulier

Via onze website is het mogelijk om digitale formulieren in te vullen. De persoonsgegevens die daarin worden verzameld, worden alleen gebruikt voor het specifieke doel of een bepaalde activiteit, zoals bijvoorbeeld een bijeenkomst. Wij verwijderen de persoonsgegevens zodra het doel is bereikt of de activiteit is afgerond. De grondslag voor deze verwerking is vrijwillige deelname aan, aanmelding voor en betrokkenheid bij activiteiten van de stichting.

Klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens[1].

[1] https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens