Visie en Misie

Visie

Het uitgangspunt van de stichting is dat vrouwelijke veteranen het verdienen om de gelegenheid te krijgen om andere vrouwelijke veteranen te ontmoeten, om ervaringen te delen, van zichzelf en elkaar te leren, om te ontdekken en uit te proberen. De verbindende factor is dat al deze vrouwen uitzendervaring hebben opgedaan en nog veel belangrijker dat zij die ervaring hebben opgedaan binnen een voornamelijk mannelijke organisatie, namelijk Defensie. De stichting gaat uit van oplossingsgerichtheid, humor, genieten, gezelligheid en gunnen. Wanneer er behoefte is aan professionele zorg of  hulpverlening dan wordt doorverwezen naar het Veteranenloket van het Veteraneninstituut of naar het bedrijfsmaatschappelijk werk van Defensie.

Missie

Stichting Thuisbasis de Klaproos faciliteert ontmoetingsmomenten door een locatie beschikbaar te stellen in de vorm van een blokhut in Ophemert. Daar kan laagdrempelig met elkaar onder het genot van een kopje thee of koffie van gedachten gewisseld worden of daar kunnen ideeën voor thematische bijeenkomsten uitgewerkt worden. Tevens kunnen er overlegsessies georganiseerd worden over uiteenlopende onderwerpen die verbonden zijn aan “Mens-Vrouw-Veteraan”. De thematische bijeenkomsten richten zich op dat wat de doelgroep zinvol, leuk en gezellig vindt om met elkaar op te pakken en waarbij dit altijd een relatie heeft met het zijn van vrouwelijke veteraan. Voor deze bijeenkomsten kan gebruik gemaakt worden van sprekers, schrijvers, coaches, professionals of (oud-)collega’s. Daarnaast kan naar behoefte de organisatie van activiteiten vanuit Stichting Thuisbasis de Klaproos voor de doelgroep elders in het land, op andere locaties worden ondersteund.

Uitgangspunt is om de activiteiten van de stichting zoveel mogelijk kosteloos dan wel kostendekkend te organiseren. Dat houdt in dat wanneer er een themabijeenkomst wordt georganiseerd en daar zijn kosten aan verbonden, dat de inschrijving compleet is na betaling van de deelnamekosten. Zo mogelijk wordt gebruik gemaakt van sponsoring van fondsen of externen. De bijeenkomsten en ontmoetingsmomenten kunnen een dagdeel of hele dag beslaan en worden in een kalender van de stichting aangekondigd.

Tot slot kan via stichting Thuisbasis de Klaproos de verbinding gelegd worden met de burger door gemengde bijeenkomsten te organiseren.

Klaproos Visie